OtoyaSmith

OtoyaSmith

อิสรนิยมที่แท้จริงคืออะไร? ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพของมนุษย์

“อิสรนิยม” เป็นปรัชญาการเมืองและเศรษฐกิจที่ยืนหยัดเพื่อเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในการครอบครองทรัพย์สิน รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายของตัวเอง (Self-ownership) บทความนี้จะชี้ให้เห็นว่าทำไมอิสรนิยมถึงสำคัญในโลกปัจจุบัน