WTIN Publisher

WTIN Publisher

เงินตราในสมัยสงครามโลก บาดแผลทางเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์พม่า

เงินเคยกลายเป็นเพียงกระดาษปลิวเกลื่อนถนนในพม่า.. พม่าเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการเงินของใครมาก่อนบ้าง.. และสงครามโลกได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทางการเงินของพวกเขาไปอย่างไร?