Tag อินเทอร์เน็ต

อะไรคือภาษาของระบบอินเทอร์เน็ต? (The Language of the Internet)

"Data" คือ “ข้อมูล” ที่ถูกแปลให้อยู่ใน “รูปแบบ” ที่ถูกส่งต่อและประมวลต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ว่าก็คือ "ภาษา" ..ถ้า “data” เป็นเหมือนกระแสเลือดหล่อเลี้ยงอินเทอร์เน็ตทั้งโลก แล้วอะไรคือ “ภาษา” ของระบบอินเทอร์เน็ต?