Tag fundamental

BITCOIN FIRST

Bitcoin มีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานแตกต่างจากสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่นๆ ไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัลตัวใดที่จะทำหน้าที่ในการเป็นเงินได้ดีเท่ากับ Bitcoin เพราะเครือข่ายของ Bitcoin นั้นมีความปลอดภัย, กระจายศูนย์ และเป็นเงินดิจิทัลที่มีความมั่นคงสูงสุด Bitcoin ควรได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ที่กำลังต้องการกระจายการลงทุนมายังสินทรัพย์ดิจิทัล