Tag HDWallet

Bitcoin Wallet

พื้นฐานความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยให้บิตคอยน์ แต่ก่อนทีเราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานวอลเล็ต เราควรศึกษาวิธีการทำงานของวอลเล็ตเสียก่อน เพื่อทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนว่ามีความสำคัญอย่างไร และลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งความเสียหายในอนาคต