Tag Jack Mallers

One Small Step for Bitcoin (บทแปล)

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับบิตคอยน์สำหรับประเทศชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของอิสรภาพของมนุษย์ และ โอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินที่การใช้งานบิตคอยน์ในระดับชาติจะทำให้เกิดขึ้นได้ ธนาคารกลางสหรัฐ… ทุกคนรู้จักกันใช่มัํย?