shopperkimpy

shopperkimpy

ศุภณัฏฐ์ วงศ์ศิริธร กลุ่มจำลองประวัติศาสตร์ 2483 Reenactment

หอยเบี้ย และ เงินตราของอยุธยา

“ในเวลาที่ผู้ปกครองไร้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตลาดอย่างสิ้นเชิง มูลค่าของหอยเบี้ยพุ่งสูงขึ้น เสมือนชะตาที่กำหนดว่าอาณาจักรกำลังอยู่ในกลียุค”